Hizmetlerimiz ?

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

Jeoteknik Rapor :Jeoloji ve jeofizik mühendislerince yapılan zemin etüdleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına dair esaslara genelgesine uygunluk açısından kontrol edilir. Rapordaki sınır değerleri temel ve dinamik hesapta dikkate alınır.

Mimari Proje :Mimari projeler, tasarım ve betonarme projeye uygunluk bakımından imar yasası, 4708 sayılı yapı denetimi yasası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre, proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir. 

Statik Proje :Betonarme proje ve statik hesaplarınızda yer alan kalıp planları ve taşıyıcı sistem detayları 1998 Yılı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğine, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda proje müellifi ile bağlantı kurularak düzeltme yapılması önerilir. 

Tesisat Projeleri :Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer, doğalgaz, tesisat projeleri teknik şartnamelere, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre yapı denetçisi elektrik ve makine mühendislerimizce kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda proje müellifi ile bağlantı kurularak düzeltme yapılması önerilir. 

Ruhsat Takibi : Projeler incelendikten ve eksikler giderildikten sonra, Bayındırlık Bakanlığı'na yapıya ilişkin bilgi formu gönderilir ve onaylandıktan sonra bağlı olduğunuz Belediye veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne ruhsat alımı için başvuru yapılır. İş bitimine kadar her türlü idari takibi yapılır ve düzenli bilgi akışı sağlanır. 

2-) KABA İNŞAAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER
Yapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere, ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir.

Bu denetimlerin başlıca faaliyetleri aşağıdadır:
-Müteahhit firma yetkilisinin, isterse mal sahibinin, ve gerektiğinde proje müelliflerinin de katılacağı haftalık veya 15 gün de bir (imalatın seyrine göre) şantiye toplantıları düzenlenecektir.
-Toplantı tutanakları firmamızca düzenlenip, yayınlanacaktır.
-Yapının aplikasyonunun mimari projesine uygun olarak yapıldığı yapı sahibi veya müteahhiti tarafından seçilen bir serbest harita mühendisince imza altına aldırılır.
-Kazı, temel, subasman, kat, çatı vb. kotlar kontrol edilerek ilgili projelerine uygun olarak yapılmaları sağlanır.
-İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.
-Şantiyeye getirilen, imalata girecek malzemelerin uygulama projelerine,genel ve özel teknik şartnamelere,yapı sahibinin isteklerine uygunluğu ile kalite belgelerine ve sertifikalarına sahip olduğu denetlenir.
-Taşıyıcı sistemde kullanılan beton, donatı çeliği,yapısal çelik profil ve levha,cıvata ve somun gibi malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ve/veya resmi laboratuarlarda test ettirilir.
-Beton kalıpları temizlik, sızdırmazlık, ölçü, stabilite, güvenlik vb. bakımlardan denetlenir.
-Beton içine girecek donatı çelikleri boyut, şekil, konum, projeye uygunluk vb. özellikleri bakımından denetlenir.
-Beton kalıbı ve donatı çeliği denetimi sonucu uygulama projesine uygunluğu bir tutanak ile kayıt altına alınır.
-Beton dökümü öncesi ilgili laboratuar bilgilendirerek, laboratuar elemanının beton dökümünde hazır bulunması ve betonda sıcaklık,kıvam kontrollerinin yapılmasıyla tarafımızdan belirlenecek tip ve sayıda örnek alınması sağlanır.
-Beton dökümü mutlaka firmamızca bu proje için görevlendirilmiş yardımcı kontrol inşaat mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilir.
-Betonun projeye uygunluğu, döküm öncesinde, transmixer ile getirilen teslim belgesi (İrsaliye)ekindeki reçeteden ve şantiyede yapılacak sıcaklık ve kıvam ölçülerinden belirlenir.
-Beton dökümü sırasında serbest düşme yüksekliği, serme, sıkıştırma( vibrasyon) ve yüzey işleme aktiviteleri izlenerek doğru ve projesine uygun olarak gerçekleştirilmeleri sağlanır.
-Beton dökümünden sonra ilgili tutanak tutularak bu işlemin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği kayıt altına alınır.
-Beton dökümünden sonra kürlenme koşulları denetlenir ve kalıp alma süreleri tamamlandıktan sonra kalıpların sökülmesine izin verilir.
-Beton kalıpları söküldükten sonra döküm hataları ile çatlak kontrolü yapılır. Bozuk olan yerlerin uygun yöntem ve malzeme kullanılarak onarılması sağlanır.
-Betondan alınan örneklerin sahada ve laboratuvarda uygun ortamda saklanarak kürlenmesi sağlanır.
-Betondan alınan örneklerin üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları yapı sahibine, müteahhite ve ilgili idareye iletilir. Deney sonuçlarının ilgili standart ve yönetmeliklerin öngördüğü sınır koşulları sağlamadığı durumlarda,ilgili standart ve yönetmeliklerde öngörülen tahkik ve/veya testler yapılarak ve/veya yaptırılarak sonucu raporlanır.
-Beton santrali, prefabrik yapı elemanları üretim tesisi, çelik yapı atölyesi vb. şantiye dışı üretim tesisleri hem yeterlilik açısından hem de buralarda yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek raporlanır.
-Dolgularda malzeme seçimi serme, sulama, sıkıştırma işlemleri kontrol edilir ve gerekli durumlarda bu kontrol işlemi yapılacak testler ile desteklenir.
-Su yalıtımı malzemelerinin uygunluğu, uygulamanın doğru yapılması ve uygulama sonrası korunması denetlenir.
-Kazıların kazı planlarına uygun olarak yapılması, şev eğimleri ve şev stabilitesi, gerekiyorsa iksa yapımı denetlenir.
-Yer altı suyu drenaj sisteminin projelerine göre granüler filtre malzemesi ve/veya dren boruları ile geotekstil kullanılarak yapılması denetlenir.
-Çelik konstrüksiyon imalatlarında kesme, delme, çatma, kaynak, montaj vb. işlemler üretim tesisi ve şantiyede denetlenir.
-Çelik yapı imalatındaki yapısal kaynakların sertifikalı elemanlarca yapılması sağlanır.
-Kaynak testlerinin çelik yapı müteahhidince yaptırılması sağlanır.
-Yapı duvarları ve iç bölmeleri ve bunlara ait ısı ve ses izolasyonları projelerine ve yapım tekniklerine göre denetlenir.
-Kaba ve ince sıva işleri ile iç ve dış boya ve kaplamaların doğru malzeme ile, doğru şekilde ve yeterli kalitede yapılması denetlenir.
-Kapı ve pencere montajları, vitrifiye elemanların montajı, seramik ve fayans uygulamalarında malzeme ölçü ve kalite unsurları denetlenir.
-Bacalar, havalıklar, çatı kaplaması, çatı ısı ve ses yalıtımı ile merdivenlerde özel ve genel teknik şartname, detay proje ve teknik usullere uygunluk denetlenir.

MEKANİK TESİSAT İMALATLARINDA
-Her türlü boru çapları ve kanal ebatları ve döşenen boru hatları ve kanallarının eğimleri, birbirlerine ve yapı elemanlarına mesafeleri kontrol edilir.
-Mekanik tesisat boru, kanal ve ekipmanlarının taşıyıcı mesnet ve askıları ve bunların aralıkları denetlenir.
-Tüm mekanik bağlantıların tekniğe uygun yapılması sağlanır.
-Gerekli yerlere esnek bağlantı ve kompansatörlerin konulduğu gözlenir.
-Tesisat testlerinin şartnamelere uygun olarak yapılması ve şartların sağlandığı kontrol edilir.
-Tesisatın korozyon kaplama, ısı ve ses yalıtımlarının projeye göre yapılması sağlanır.

ELEKTRİK TESİSATI İMALATLARINDA
-Beton içinde veya sıva altında kalacak kablo borularının doğru yerlerde ve usulüne uygun bırakılması sağlanır.
-Sıvaaltı buat, anahtar, prizlerin uygun yerlere doğru yükseklikte bırakılması temin edilir.
-Kablo çekiminde doğru kesitteki kabloların kullanılması sağlanır.
-Mastarlama ve buat bağlantılarında uygun derinlik sağlanması, içlerinin temizlenmesi ve kablo bağlantılarının klemenslerle yaptırılması temin edilir.
-Faz, nötr ve topraklama bağlantıları düzgün olarak yaptırılır.
-Elektrik panelleri ve elektrikli cihazların montajlarının kontrolü yapılır.
-Tüm elektrik tesisatında gerilim altındaki testler uygun ölçüm cihazları ile yaptırılır.